دانلود فایل ورد Word بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

مطالب دیگر:
🔥موجبات پیدایش غرر در معامله🔥بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله🔥پاورپوینت آشنایي با مهندسی خلاقيت و نظريه حل ابداعانه مسئله (TRIZ )🔥پاورپوینت كار آفريني چيست و كارآفرين كيست؟🔥بررسی فقهی و حقوقی اهلیت در معامله🔥بررسی مقایسه ای اهلیت در معامله در فقه و قانون مدنی🔥بررسی ابعاد مختلف اهلیت در فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی🔥قرارداد اختیار معامله🔥بررسی ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با سایر مشتقات مالی و نهادهای مشابه حقوقی🔥اهلیت و شرایط آن با توجه به فقه و قانون مدنی🔥شرایط اساسی صحت معامله در فقه و قانون مدنی🔥وضعیت معاملین فاقد اهلیت در فقه و قانون مدنی🔥وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت در فقه و قانون مدنی🔥تبیین مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و بررسی ارکان آن🔥پیشینه بورس و قرارداد اختیار معامله در ایران و جهان🔥مفهوم قرارداد اختیار معامله🔥ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله و انطباق آن با عقود شناخته شده🔥اوصاف ، ارکان و اقسام قرارداد اختیار معامله🔥نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله و مقایسه آن با انواع ابزارهای مشتقه مالی🔥نهادهای مشابه قرارداد اختیار معامله🔥شناخت قراردادهای آتی و مقایسه آن با قرارداد اختیار معامله🔥قراردادهای معاوضه و مقایسه آن با قراردادهای آتی🔥شرایط اساسی اعتبار و ضمانت اجرای قرارداد اختیار معامله و نحوه خاتمه آن🔥شرایط لازم برای اعتبار قرارداد اختیار معامله🔥روابط طرفین قرارداد اختیار معامله
دانلود فایل ورد Word بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) |نمایش فایل:|50087152|آر جِی|rjk
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان دانلود فایل ورد Word بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) را مشاهده می نمایید.

گرایش : مهندسی عمران ـ سازه


عنوان :بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)


تعداد صفحات :175


تحقیقا ت وسیع انجام شده درمورد ساختمانهای نامتقارن با درنظـر گـرفتن رفتـارغیرخطی بیشـتر محدود به ساختمانهای نامتقارن یک طبقه می باشد، بنابراین نمی توان با اطمینان نتایج حاصـل از ایـن تحقیقات را به ساختمانهای چند طبقه تعمیم داد و از طرفـی دیگـر مـدلهای عـددی پیچیـده ،روشـی کاربردی برای تحقیق نمی باشند.


هدف از این تحقیق بررسی رفتار ساختمانهای چند طبقه نامتقـارن وارائـه یـک چـارچوب قابـل درک، بدون انجام هرگونه تحلیل دینامیکی غیرخطی پیجیده می باشد.


این تحقیق در شش فصل گردآوری شده است:


فصل اول: به کلیات موضوع پرداخته شده واصول وپا یه های نظری مربـوط بـه روش پـوش آور وضرورت تحقیق واهداف آن آورده شده است .


فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع می باشد واهداف عملکردی وسطوح عملکردی وروشـهای تحلیل بیان شده است.


فصل سوم: مشخصات کلی ساختمانها وفرضـیات طراحـی وهمچنـین طریقـه محاسـبه نیروهـای جانبی آورده شده ودر نهایت نتایج نهایی طراحی سازه ها بصورت جدول ارائه شده است.


فصل چهارم :نحوه ارزیابی ساختمانهای طراحی شده ارائه شده است . مبانی وملزومات بهسـازی، ترکیبات بارگذاری در تحلیل پوش آور در این فصل آورده شده است.


فصل پنجم:اعلام نتایج بدست آمده از تحلیل ،بررسی، مقایسه ونتیجـه گیـری آنهـا پرداختـه مـی شود.


فصل ششم:نتیجه گیریهای کل وپیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می گردد.


فصل اول: کلیات-1-1 مقدمه


-2-1 تاریخچه


-3-1 اصول و پایه های نظری پژوهش


-4-1 تحقیقات انجام شده


-5-1 ضرورت واهداف تحقیق


-6-1 روش تحقیق


-7-1 مزایای استفاده از تحلیل غیرخطی استاتیکی


فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع


-1-2 مقدمه


-2-2 تعریف اهداف عملکردی


-3-2 تعریف سطوح عملکردی


-1-3-2 سطوح عملکرد تعریف شده توسط FEMA


-4-2 تعریف سطوح مختلف خطر زمین لرزه


-5-2 انتخاب اهداف عملکردی


-6-2 مدلسازی


-7-2 پیچش


-8-2 روش تحلیل سازه


-9-2 تحلیل های خطی


1-9-2 روش استاتیکی خطی


-2-9-2 روش دینامیکی خطی (LDP)


-1-2-9-2تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی


-2-2-9-2 معایب روش تحلیل دینامیکی طیفی


-3-2-9-2 تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی


-10-2 تحلیل های غیر خطی


-1-10-2 روش استاتیکی غیر خطی


-2-10-2 مزایای روش استاتیکی غیر خطی (Pushover)


-3-10-2 تعیین نیاز لرزه ای


-4-10-2 روش دینامیکی غیر خطی


-11-2 انتخاب روش تحلیل مناسب


-12-2 معیار پزیرش


فصل سوم: مدلسازی ومطالعات مقدماتی


-1-3 مقدمه


-2-3 مشخصات کلی ساختمان ها وفرضیات طراحی


-3-3 محاسبه نیروی جانبی ناشی از زلزله


-4-3 نحوه طراحی اجزاء ساختمانها


-1-4-3 طراحی ستون ها


-2-4-3 طراحی مهاربندها


-3-4-3 کنترل تغییرمکان نسبی طبقات


-4-4-3 کنترل طبقه نرم


-5-3 نتایج نهایی طراحی ساختمانهای مورد مطالعه


فصل چهارم: نحوه ارزیابی ساختمان های طراحی شده


-1-4 مقدمات و مبانی وملزومات بهسازی


-1-1-4 انتخاب هدف بهسازی


-2-1-4 روش تحلیل و قواعد مدل سازی


-1-2-1-4 کلیات


-2-2-1-4 ملاحظات مربوط به مدل سازی کلی ساختمان


-2-4 ترکیبات بارگذاری


-1-2-4 بارهای ثقلی


-2-2-4 بارهای جانبی


-3-4 مدلسازی اعضاء


-1-3-4 مدل های اجزا


-4-4 رفتار اجزای سازه


-5-4 تحلیل استاتیکی غیرخطی مدل ها


-1-5-4 منحنی ظرفیت و پارامترهای موثر در دوخطی سازی آن


-6-4 مدلسازی در نرم افزار Ram Perform


-1-6-4 مدلسازی المانهای قاب


-1-1-6-4 مدلسازی ستون های غیرالاستیک


-2-6-4 چگونگی مدل میرایی


-3-6-4 رفتار غیرخطی اعضا


-7-4 روش تحلیل دینامیکی غیرخطی


-1-7-4 مشخصات شتاب نگاشت ها


-2-7-4 نحوه مقیاس کردن شتابنگاشت ها


فصل پنجم : نتایج وبحث


-1-5 مقدمه


-2-5 ساختمان 3 طبقه


-1-2-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0)


-2-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10)


-3-2-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20)


-3-5 ساختمان 5 طبقه


-1-3-5 ساختمان 3 طبقه بدون خروج از مرکزیت (e=0)


-2-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 10 درصد (e=10)


-3-3-5 ساختمان 3 طبقه با خروج از مرکزیت 20 درصد (e=20)


-4-5 بررسی برش پایه ساختمان های مورد تحقیق


فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات


-1-6 نتایج


-2-6 پیشنهادات


فهرست منابع و مراجع


چکیده انگلیسی